Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Delmax, dostępny pod adresem internetowym delmax.pl prowadzony jest przez Delmax sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295811, o kapitale zakładowym 240 000,00 zł, NIP 8722258999.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.delmax.pl,  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzania i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

Definicje 

 1. Konsument – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca – Delmax sp. z o.o. z siedzibą w Pustków 164B, kod pocztowy 39-205 Pustków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295811, o kapitale zakładowym 240 000,00 zł, NIP 8722258999.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu. 
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym delmax.pl 
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy. 
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane w Sklepie za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zwarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usługi i umowę o dzieło.
 15. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Kontakt ze Sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy: Pustków 164B, 39-205 Pustków.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@delmax.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 512 276 753
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 86 2490 0005 0000 4530 4498 0441
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numer telefonu komórkowego podanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie w godzinach 7.00-17.00.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa, 
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. włączona obsługa plików cookies.
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedyne w zakresie własnego użytku osobistego,
 5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt plus koszt dostawy. Koszt dostawy może różnić się w zależności od Produktu.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres rozliczeniowy, oraz adres do wysyłki (w przypadku, gdy jest inny niż rozliczeniowy).
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź pisemnie na adresy podane w Regulaminie.

Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu,
 2. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 3. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”,
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie zgodnie z wybraną metodą płatności i dostawy.
 5. Wybrać możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – konieczny kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze Sklepem poprzez wskazane w Regulaminie dane kontaktowe.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. przesyłka kurierska paletowa;
 2. odbiór osobisty.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy (numer konta dostępny w niniejszym Regulaminie);
 1. Szczegółowe informacje na temat dostawy oraz akceptowanych metodach płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza w Sklepie Internetowym zgodnie z zasadami składania Zamówienia zawartymi w Regulaminie.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Termin realizacji Zamówienia jest zależny od dostępności Produktu. Jeżeli Produkt zamówiony przez Klienta jest „dostępny od ręki” wówczas Produkt zostanie wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sprzedawcy; natomiast w przypadku gdy Produkt ma być zrealizowany na życzenie Klienta wówczas czas realizacji Zamówienia wynosi 4 tygodnie.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane. 
 5. Jeżeli Klient wybrał inny sposób dostawy niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wynikający z Zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia. Jeśli Klient zażąda dostarczenia Produktów częściami Sprzedawca zastrzega iż za każdorazową wysyłkę będzie pobierana opłata kurierska.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zmówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odebrania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 10. Początek terminu biegu gotowości liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 11. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 12. Odbiór osobisty opłaconych uprzednio Produktów jest bezpłatny.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni biegnie od dnia dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu produktów przez oznaczony czas, termin odstąpienia od Umowy biegnie od dnia objęcia przez Konsumenta w posiadanie pierwszej rzeczy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu 14 dni.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy znajdujący się w Regulaminie.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. o świadczenie usług, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Gwarancja nie obejmuje:
 1. wad i uszkodzeń widocznych w momencie zakupu,
 2. niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,
 3. zdarzeń losowych lub działania siły wyższej,
 4. błędów montażowych
 5. użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,
 6. braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,
 7. naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie,
 8. wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla,
 9. różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel,
 10. szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.
 1. Uszkodzenia mechaniczne niewidoczne (brak uszkodzeń opakowania) należy zgłosić w dniu dostarczenia Produktu. W takim przypadku Kupujący powinien zachować i okazać na żądanie Sprzedawcy oryginalne opakowanie, w celu wykluczenia ewentualnych szkód transportowych pod rygorem odmowy realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.
 2. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w niniejszym Regulaminie.
 8. Naprawy reklamacyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia dostarczenia Produktu do Sprzedawcy..
 9. W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, czy też w innych przypadkach uwarunkowanych technologicznie, termin o którym mowa w punkcie 11, może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni.
 10. Produkty nabyte w Sklepie objęte są dwuletnim okresem gwarancji.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeń roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie  z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Użytkowanie i bezpieczeństwo

 1. Należy zachować szczególną ostrożność przy rozpakowywaniu mebli. Zaleca się:
 1. do przenoszenia paczki potrzebne są co najmniej dwie dorosłe osoby;
 2. nie należy rzucać paczką;
 3. nie należy używać ostrych narzędzi do otwierania paczek.
 1. Mebli należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Meble należy przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.
 3. Meble należy chronić przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 4. Złożone meble należy wypoziomować i umieścić na równej powierzchni.
 5. Wszystkie meble (z wyłączeniem stolików) muszą być na stałe przytwierdzone do stabilnych i trwałych powierzchni takich jak ściana lub filar.
 6. Meble powinny być przechowywane w temperaturze 15 – 40° C oraz wilgotności w granicach 40 – 70%.
 7. Do pielęgnacji mebli zabrania się używania silnych środków chemicznych, alkoholi oraz benzyny.
 8. Meble nie powinny znajdować się w bliskiej odległości od źródeł ciepła (grzejnik, kominek itp.).
 9. Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu (z wyłączeniem akcesoriów) wynosi 100 kg.
 10. Do zmiany umiejscowienia mebla potrzebne są co najmniej dwie osoby dorosłe.
 11. Nie  należy przesuwać meble bez podnoszenia go ponad powierzchnię .

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:
 1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz i ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów praw, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nie regulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.